Consulting services can provide valuable insights, strategic guidance, pecialized

1901 Shiloh, Hawaii 81063

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

img
img

Dotacje dla hoteli z Krajowego Planu Odbudowy

W 2024 roku, polski rząd uruchomił rozbudowany program dotacji dla sektora HORECA, mający na celu wsparcie przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych, turystycznych i kulturalnych. Program, finansowany z Krajowego Planu Odbudowy, oferuje dotacje pokrywające do 90% kwalifikowalnych kosztów przedsięwzięć z maksymalną możliwą kwotą wsparcia wynoszącą 540 tys. zł. Procedura aplikacyjna jest przeprowadzana elektronicznie przez Lokalny System Informatyczny PARP i trwa od 6 maja do 5 czerwca 2024 roku.

Pieniądze z KPO dla hoteli

W szczególności, program jest skierowany na inicjatywy zwiększające efektywność operacyjną, innowacyjność oraz adaptacyjność firm w obliczu ewoluujących trendów rynkowych i oczekiwań konsumentów. Zwiększenie konkurencyjności przez modernizację infrastruktury, implementację zaawansowanych technologii oraz zrównoważonych praktyk biznesowych jest kluczowym celem tego programu.

Dodatkowe informacje o programie, w tym szczegółowe wytyczne aplikacyjne i kryteria kwalifikowalności, są dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki, co umożliwia przedsiębiorcom dokładne przygotowanie się do procesu aplikacyjnego. Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dotacji powinni dokładnie przeanalizować te informacje, aby zoptymalizować swoje szanse na otrzymanie wsparcia. 

Na co hotelarze mogą składać wnioski o dotację z KPO?

Wsparcie będzie udzielane na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności. Efektem ma być stworzenie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów oraz rozwój przedsiębiorczości polskich firm.

Do kiedy można składać wnioski o dotację z KPO?

Wnioski można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP . do 5 czerwca 2024 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy można otrzymać na działania w ramach trzech komponentów.

Inwestycyjnego

-zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
– roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
– zakup maszyn i urządzeń wyposażenia.

Szkoleniowego

– podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników,
– unowocześnienie lub rozszerzanie profilu działalności.

Doradczego

– opracowanie modelu biznesowego,
– przygotowanie procedur technicznych.

Kto może ubiegać się dotację z KPO?

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. Wśród kodów PKD znajdują się:

  • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
  • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
  • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
  • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
  • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
  • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

icon
WE ARE HERE

Tell us about your business we are ready to solve.

Kontakt