Consulting services can provide valuable insights, strategic guidance, pecialized

1901 Shiloh, Hawaii 81063

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

img
img

Lex Kamilek dla hoteli

Lex Kamilek

Nowelizacja prawa znana jako „Lex Kamilek”, wprowadzona w odpowiedzi na tragiczne wydarzenia w Polsce, związane ze śmiercią dziecka, ma na celu wzmocnienie ochrony małoletnich w różnych sektorach, w tym szczególnie w obiektach noclegowych. 

Lex Kamilek w hotelu

Zmiana ta stanowi część szerszych działań mających na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa i ochrony dla dzieci. Nowelizacja wprowadza zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustanawiając nowe wymogi dla pracowników hoteli i pensjonatów. Przepisy te nakładają na personel obiektów noclegowych obowiązek weryfikacji relacji między dorosłymi a towarzyszącymi im dziećmi, co ma na celu wykrycie i zapobieganie potencjalnym sytuacjom wykorzystywania.

Szkolenia "Lex Kamilek" w hotelu

Hotelarze są zobowiązani do przestrzegania nowych standardów w zakresie identyfikacji i weryfikacji danych osobowych gości oraz stosowania procedur mających na celu ochronę małoletnich. Te działania są wspierane przez specjalne szkolenia dla personelu, które mają na celu przygotowanie ich do efektywnego reagowania na sygnały mogące wskazywać na krzywdzenie dziecka. Szkolenia te są prowadzone m.in. przez „Audyt Hotelowy„. Nowelizacja „Lex Kamilek” podnosi również standardy w zakresie monitorowania przez instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, której zadaniem jest sprawdzanie, czy obiekty noclegowe przestrzegają nowo wprowadzonych regulacji.

Kary za niewprowadzenie "Lex Kamilek"

Nieprzestrzeganie tych przepisów wiąże się z rygorem kar finansowych oraz możliwością zastosowania innych środków prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa małoletnich. Inicjatywa ta, będąca odpowiedzią na narodową tragedię, ma za zadanie nie tylko chronić dzieci przed przemocą, ale również zwiększać świadomość społeczną na temat ich bezpieczeństwa, co jest kluczowe w kontekście miejsca ich pobytu, takiego jak hotele, pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe.

Poradnik dla hotelarzy w zakresie "Lex Kamilek"

W obliczu rosnącej świadomości na temat zagrożeń związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w branży turystycznej, istotne jest, aby hotelarze byli odpowiednio przygotowani do identyfikacji i reagowania na potencjalne przypadki nadużyć. Poniższy poradnik zawiera kluczowe informacje i procedury, które mogą pomóc w ochronie najmłodszych gości.

1. Zrozumienie problemu:
Wykorzystywanie seksualne dzieci w turystyce jest zjawiskiem globalnym, które obejmuje różne formy nadużyć, takie jak prostytucja, pornografia czy handel dziećmi. Pracownicy hotelowi, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z gośćmi, są w unikalnej pozycji, by zauważyć i zgłosić podejrzane zachowania.

2. Sytuacje wzbudzające czujność:
Warto zwracać uwagę na różne sygnały, które mogą wskazywać na potencjalne wykorzystanie dziecka.

Do takich sygnałów należą:
– Dziecko i dorosły nie komunikują się swobodnie lub nie mówią tym samym językiem.
– Dziecko jest nieodpowiednio ubrane do wieku lub pogody.
– Gość kontroluje to, co mówi dziecko, lub mówi za nie.
– Z pokoju dobiegają niepokojące dźwięki, takie jak krzyki czy płacz.
– Gość zaprasza do pokoju osoby niezameldowane w hotelu. 

3. Procedury meldunkowe:
Podczas zameldowania, zwróć uwagę, czy gość posiada dokumenty tożsamości dziecka oraz czy dokumenty te wskazują na pokrewieństwo lub opiekę nad dzieckiem. Brak dokumentów lub niezgodności w dokumentach może być sygnałem alarmowym.

4. Reakcja na podejrzane sytuacje:
Jeśli zauważysz któreś z wymienionych sygnałów, konieczne jest szybkie i zdecydowane działanie. Najważniejszym krokiem jest powiadomienie odpowiednich służb, takich jak policja (numer alarmowy 112), szczególnie gdy istnieje podejrzenie, że zdrowie lub życie dziecka jest zagrożone.

5. Edukacja i szkolenia:
Regularne szkolenia personelu w zakresie identyfikacji i reagowania na wykorzystywanie dzieci są kluczowe. Można korzystać z zasobów organizacji takich jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, które oferują gotowe procedury oraz materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb branży hotelarskiej. 

6. Wdrażanie procedur:
Opracuj i wdroż w swoim hotelu jasne procedury postępowania w przypadkach podejrzenia wykorzystywania dziecka. Procedury te powinny być dostępne dla wszystkich pracowników i regularnie aktualizowane. 

7. Komunikacja z gośćmi: Utrzymuj otwartą komunikację z gośćmi, informując ich o polityce hotelu dotyczącej ochrony małoletnich i konieczności przestrzegania odpowiednich procedur. 

Plan szkolenia "Lex Kamilek" w hoteli

Plan szkolenia dla pracowników recepcji oraz obsługi pięter w zakresie „Lex Kamilek”.

Cel szkolenia ""Lex Kamilek" dla hoteli:

Celem szkolenia jest zapewnienie pracownikom recepcji wiedzy i narzędzi niezbędnych do identyfikacji i reagowania na potencjalne przypadki wykorzystywania małoletnich zgodnie z nowymi przepisami „Lex Kamilek”.

Moduły szkoleniowe "Lex Kamilek" dla hoteli:

1. Wprowadzenie do „Lex Kamilek
– Omówienie celów i przyczyn wprowadzenia przepisów.
– Przegląd głównych elementów ustawy.
– Znaczenie przepisów dla sektora hotelarskiego.

2. Procedury meldekunkowe z perspektywy ochrony dzieci
– Dokładne instrukcje dotyczące weryfikacji dokumentów tożsamości i dokumentacji potwierdzającej relacje między dorosłymi a dziećmi.
– Omówienie przypadków, które mogą wzbudzić podejrzenia.

3. Rozpoznawanie sygnałów alarmowych
– Edukacja na temat zachowań i sytuacji, które mogą sugerować wykorzystywanie małoletnich.
– Przykłady specyficznych sygnałów alarmowych i niepokojących zachowań dorosłych i dzieci.

4. Procedury reagowania na sytuacje krytyczne
– Krok po kroku, co robić w przypadku podejrzenia wykorzystywania dziecka.
– Komunikacja wewnętrzna i zgłaszanie podejrzeń.
– Protokół współpracy z lokalnymi służbami, w tym z policją i pomocą socjalną.

5. Symulacje i studia przypadków
– Praktyczne ćwiczenia bazujące na realistycznych scenariuszach.
– Analiza przypadków i rola-play, aby wzmocnić umiejętności interwencyjne.

6. Prawne aspekty ochrony dzieci
– Szczegółowe omówienie obowiązków prawnych wynikających z „Lex Kamilek”.
– Konsekwencje prawne niewłaściwego postępowania z sytuacjami wykorzystywania dzieci.

7. Bezpieczeństwo i prywatność
– Zasady ochrony danych osobowych gości.
– Balansowanie między potrzebą ochrony a prawami i prywatnością gości.

8. Podsumowanie i dyskusja
– Podsumowanie kluczowych nauk szkolenia.
– Sesja pytań i odpowiedzi, aby rozwiać wątpliwości i udzielić dodatkowych wyjaśnień.

Metodologia szkolenia "Lex Kamilek":

Wykłady i Prezentacje:
1. Przedstawienie kluczowych informacji i przepisów.
2. Zachęcanie do dyskusji na temat etycznych i praktycznych aspektów ochrony małoletnich.
3. Ćwiczenia Praktyczne: Wykorzystanie scenariuszy i symulacji do rozwijania umiejętności.
4. Materiały Szkoleniowe: Dystrybucja broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych.

Czas trwania szkolenia "Lex Kamilek" dla hoteli

Szkolenie będzie trwało jeden pełny dzień roboczy (8 godzin) z przerwami na lunch i kawę.

Certyfikat ukończenia kursu "Lex Kamilek"

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ich uczestnictwo i zdobytą wiedzę, a także będą mieli możliwość przystąpienia do testu sprawdzającego ich umiejętności i wiedzę nabytą podczas kursu w trakcie szkolenia w zakresie przepisów „Lex Kamilek”.

Monitorowanie i aktualizacje:

Szkolenie będzie regularnie aktualizowane w odpowiedzi na zmiany prawne iw odpowiedzi na nowe zagadnienia i potrzeby sektora hotelarskiego. Regularne szkolenia przypominające oraz sesje aktualizacyjne będą organizowane co najmniej raz w roku, aby pracownicy byli na bieżąco z najnowszymi wymogami i najlepszymi praktykami.

Comments (3)

 • 4 grudnia, 2023

  Konsal

  Collaboratively empower multifunctional e-commerce for prospective applications. Seamlessly productivate plug and play markets.

  • 4 grudnia, 2023

   Konsal

   Competently provide access to fully researched methods of empowerment without sticky models.

 • 4 grudnia, 2023

  Konsal

  Collaboratively empower multifunctional e-commerce for prospective applications. Seamlessly productivate plug and play market

Your email address will not be published. Required fields are marked *

icon
WE ARE HERE

Tell us about your business we are ready to solve.

Kontakt